آروین ذاکر

 آدرین ذاکر

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/06/04

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد

باران مداح

باران مداح

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/08/15

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد

هلیا حسینی

هلیا حسینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/11/04

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

ابزار یا تکنیک: ترکیب مواد

فربد قضاوتی

فربد قضاوتی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/03/29

شهر: تهران

عنوان اثر: انار یلدایی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: تجسمی

تکنیک یا ابزار: ویترای

پرنسا کربلایی

پرنسا کربلایی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/07/05

شهر: تهران

عنوان اثر: انار یلدایی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: تجسمی

تکنیک یا ابزار: ویترای

English English Persian Persian