نمایشگاه نقاشی کودکان سرای نور و سرای آزاد

امیر محمد

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

رضا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

پرهام

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

امید

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

محمد

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

سینا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

علی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

عرفان

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

محمدرضا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

عمران

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

ابوالفضل

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

نعیم

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

سجاد

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

رضا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

امیر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

امیر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

صدرا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

یاسین

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

مهدی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

مرتضی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

افشین

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

علیرضا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

امیرحسین

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

بهمن

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

کاوه

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

رامین

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

مهرداد

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

احمد

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

رضا

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

سامان

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

داوود

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

آرش

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

مجید

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

سهراب

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

حسین

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

سپهر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

سروش

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

نیما

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای آزاد

یاشار

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

اشکان

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

مصطفی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

صادق

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

مازیار

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

علی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: سرای نور

نمایشگاه یلدا 3

باران معروفی

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت :دختر

محل سکونت: استان کردستان شهرستان سنندج 

عنوان اثر: مادرودختری از جنس انار

تاریخ انجام اثر: 1399/10

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نیلیا مرادی

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر:من .انار .پرنده صلح

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

صبا پروهان

تاریخ تولد: 1390/09

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر:یلدای مو اناری چه هندونه ی ابداری

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

یسنا نیک خو

تاریخ تولد: 1388/09

جنسیت : دختر

محل تولد استان کردستان  شهرستان سنندج

عنوان اثر: مهمانی انار و ادم برفی

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نارین فقیه سلیمانی

تاریخ تولد: 1390/04

جنسیت : دختر

محل تولد استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر: انار دونه دونه مامان آواز میخونه

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

فرینا مومن پور

تاریخ تولد: 1387/10

جنسیت : دختر

محل تولد سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب نشینی با انار

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

بارین نقشبندی

تاریخ تولد: 1393/12

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب یلدا انارهای خانه پدربزرگ

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نازین نقشبندی

تاریخ تولد: 1399/12

جنسیت : دختر

محل  سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: شب یلدا در خانه مادربزرگ

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

مارتیا اسدی

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت : پسر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: انارو ناردونه

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

اریو خلیلی

تاریخ تولد: 1392/03

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: جشن انار ها

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

ایلین خلیلی

تاریخ تولد: 1388/08

جنسیت : دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

 عنوان اثر: یلدای بدون انار

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

السانا گرجی پور 

تاریخ تولد:1388/07

جنسیت :دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر : یلدا بانو

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

ارنیکا شافعی

تاریخ تولد:1389/06

جنسیت :دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سنندج

عنوان اثر : انار باران

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

یاسمن رستم پور

تاریخ تولد:1389/08

جنسیت :دختر

محل سکونت استان کردستان شهرستان سقز

عنوان اثر :عصر اناری

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

مدرس نگین وکیلی

نمایشگاه یلدا 2

آرنیکا پور ابولحسن

۸ ساله

جنسیت :دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

محمدپاشا کریمی

تاریخ تولد: 1388/11

جنسیت : پسر

محل سکونت :شیراز

عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

دلارام احمدی

تاریخ تولد: 1391/12

جنسیت :دختر

عنوان اثر:شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه :نقاشان خلاق

آرش وطن پرست

تاریخ تولد: 1392/05

جنسیت : پسر

عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

محل تولد: تهران

شاخه هنری: نقاشی

ماهور تهورّی 

تاریخ تولد: 1391

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

 مربی خانم آرزو بهمنش

محمدطاها کریمی 

تاریخ تولد: 1392/04

جنسیت : پسر

 عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

محل سکونت :شیراز

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق 

تهمینه احمدی

تاریخ تولد: 1392/06

جنسیت : دختر

ساکن: شیراز

 عنوان اثر: نقاشی شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه: نقاشان خلاق

هدیه احمدی

تاریخ تولد: 1390/06

جنسیت : دختر

ساکن: شیراز

 عنوان اثر:نقاشی شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه: نقاشان خلاق

ماهور ملک پور

تاریخ تولد: 1393/11

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: شب یلدا

ساکن شیراز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:ناری که جادوگر است و مهربان و سعی دارد شب یلدا را طولانی تر کند تا آرامش مردم و دورهمی آن ها طولانی تر شود

 آموزشگاه نقاشان خلاق

ملیکا شقاقیان

تاریخ تولد: 1393/08

جنسیت : دختر

محل زندگی: شیراز

 عنوان اثر: شب یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

هستی ارجمندی

تاریخ تولد:1392/04

جنسیت :دختر

محل زندگی: شیراز

عنوان اثر : یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

روشا قربانی

تاریخ تولد: 1394/01

جنسیت : دختر

ساکن: شیراز

 عنوان اثر: یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

سیده ضحی جهان آرا

تاریخ تولد: 1391/09

جنسیت : دختر

 عنوان اثر: یلدا

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: کلاژ و ماژیک

درسا علامه زاده

تاریخ تولد: 1399/12

جنسیت : دختر

محل تولد:شیراز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه نقاشان خلاق

رضوان عسکری

دوازده ساله

جنسیت : دختر

محل تولد:رامهرمز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آراد فریح پور

تاریخ تولد: 1399/08

جنسیت : پسر

محل تولد:شیراز

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: شب یلدا درکنار خانواده

آموزشگاه نقاشان خلاق

محمدطاها میرهاشمی

هفت ساله

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: انارهای زیبا

نمایشگاه یلدا

آیدا صباغی

هشت ساله

تاریخ انجام اثر: 99/09

شاخه هنری: نقاشی

محل تولد:اصفهان

آریو عرب احمدی

متولد: 1390/5/15

شب یلدا و آغاز زمستان با مفهوم حلقه مهر

99/09تاریخ انجام اثر:

شاخه هنری: نقاشی

علی طباطباییان

تاریخ تولد: ۱۳۸۷/۱۱/۲

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 99/09

شاخه هنری: نقاشی

کانون پرورش فکری مرکز8

حنانه دورودیان

تاریخ تولد: 1388/08

جنسیت :دختر

تاریخ انجام اثر: 99/09

شاخه هنری: نقاشی

دانش آموخته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز ۸

نگین اسدی

تاریخ تولد: 1388/5

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

دانش آموخته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز ۸

آنیتا رفعت

تاریخ تولد: 1391/10

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

سحر  حسن بوذری

تاریخ تولد: 1389/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

کانون پرورش فکری مرکز ۸ 

مایلا یدگریان

تاریخ تولد: 1391/03

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

آسا عسکری

هفت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:برداشت آسا از داستان یلدا و زندانی شدن خورشید در دره توسط پسران ننه سرما و نجات او توسط فرشته ای به نام یلدا

آموزشگاه هنرهای تجسمی شاخه، بندر عباس

ارغوان انعامی

تاریخ تولد: 1394/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

نازنین فاطمه قلیچ خانی

تاریخ تولد: 1388/09

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 199/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:دانش آموخته کانون پرورش فکری کودک و نوجوان مرکز۱۰

امیر کیان اصغری

جنسیت :پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:دانش آموخته کانون پرورش فکری مرکز 35

ابوالفضل امیر جانی

نه ساله

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پرورش فکری مرکز 40 

مربی:نسیم اسدی 

ستایش مصری

هشت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40 

مربی:نسیم اسدی

روژیار غیاثوند

هفت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

دایان ابراهیم زاده

ده ساله

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

آرتینا رسولی

هشت ساله

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

شکیب نیکوکار

پانزده ساله

تاریخ انجام اثر: 199/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

مارینا رسولی

چهار ساله

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

محیا صالح‌زاده

هشت ساله

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

هلیا اصغری

هشت ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

ویانا شاکری

شش ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کانون پرورش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

یاس سلیمی

نه ساله

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1399/09

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات:کانون پروش فکری مرکز 40

مربی:نسیم اسدی

نورا

نورا

تاریخ تولد: 1394/07

جنسیت: دختر

نام اثر: ماشین با راننده هاپو

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: بازی و اسباب بازی

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: اسباب بازی من

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

نام اثر: ماشین با راننده هاپو

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: بازی و اسباب بازی

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: اسباب بازی من

نمایشگاه-شهر-صلح-آمیز4

اسم: نگار علی نژاد افراچالی

جنسیت: دختر

سن: 14 سال

شاخه هنری: نقاشی

اسم: حامد همایون

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

اسم: یاشیل برهانی داریان

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

اسم: مهسا حسینی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

آتلیه هنر دبستان نوآور

اسم: ابوالفضل مهرسرشت

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی ایلام

اسم: فاطمه مهرسرشت

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی ایلام

اسم: ثنا کمالیان

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

اسم: بسم الله نیمایی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی شیراز

اسم: نقیب الله نیمایی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی شیراز

اسم: یعقوب نیمایی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

جمعیت امام علی شیراز

اسم: آوین گرمستانی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: باران حسین زاده

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: پارمیس کربلایی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: پریا طایفه

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: دنیا سادات قالی شورانی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: سارا موسویان

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: ساینا گرجی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: شینا طبیب زاده حکیمی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: صبا محمودی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: مهرسا موسوی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: نارین ترکمنی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: نگار حضوری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: هستی جعفری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: یاسمن کریمی نیا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: ارنیکا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: زهرا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان تقوا

اسم: امیرعلی ربانی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: امیرکیارش پورحسینی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: ایلیا شهابی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: رهام رهبردهقان

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: شاهین عطااللهی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: طه یعقوبی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی آریان پور 

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: علی امیری

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: کیارش منعمی فر

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: کیان مهرزیدآبادی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمد ایلیا پورمحمد

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمدحسام معصومی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمدرضا جمشیدی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: محمدزمان رسولی نژاد

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: مهدی چوپانی

جنسیت: پسر

شاخه هنری: نقاشی

دبستان کرمان

اسم: الیا هاشمی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی

اسم: جانان بی طرفان

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: حنا تاری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: دینا فرهادی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: صوفیا موید

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: لیلیان یکتا

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: مهدیس میری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: یاسنا سبزیکاری

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی

اسم: هستی

جنسیت: دختر

شاخه هنری: نقاشی

مدرسه شهید مهدوی