آسمان

تاریخ تولد: 1390/3

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

یاس

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

رها

تاریخ تولد:1391/2

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

آرین

تاریخ تولد:1390/4

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

آریو

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

راستین

تاریخ تولد:1390/2

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

آرال

تاریخ تولد: 1390/8

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

روشا

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

پایا

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

آنالی

تاریخ تولد: 1389/9

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

مانی

تاریخ تولد: 1390/6

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

آرتین

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : مجسمه های ترکیبی (اسفنکس) موزه ایران باستان

سوشیانس

تاریخ تولد: 1387/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

کیهان

تاریخ تولد: 1387/4

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

سورنا

تاریخ تولد: 1385/12

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

کامیار

تاریخ تولد: 1387/6

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

آرشام

تاریخ تولد: 1385/9

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

رادین

تاریخ تولد: 1387/4

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

امیرعلی

تاریخ تولد: 1387/6

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

آرشا

تاریخ تولد: 1387/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

آریو

تاریخ تولد: 1387/1

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

امیرعلی

تاریخ تولد: 1386/3

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

امیرحسین

تاریخ تولد: 1386/10

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

مانی

تاریخ تولد: 1385/12

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

آریا

تاریخ تولد: 1387/4

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

بردیا

تاریخ تولد: 1385/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

بردیا

تاریخ تولد: 1385/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

میر پویان

تاریخ تولد: 1386/8

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

هیوا

تاریخ تولد: 1387/2

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

عرفان

تاریخ تولد: 1386/8

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

عرفان

تاریخ تولد: 1386/8

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

ایلیا

تاریخ تولد: 1386/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

بنیامین

تاریخ تولد: 1386/8

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

مانی

تاریخ تولد: 1386/2

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : بررسی نقش بز بر روی سفالینه های ایران باستان

مانلی

تاریخ تولد: 1390/10

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : کوزه سفالی

یزدان

تاریخ تولد: 1391/11

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر :سفالی به شکل قوچ

آروین

تاریخ تولد: 1391/1

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : پارچ سفالی

آراسپ

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : کاسه سفالی

برزین

تاریخ تولد: 1391/10

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر :چشم مصنوعی

آراد

تاریخ تولد: 1391/6

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/4

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر :پارچ سفالی