مهبد 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/12

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: پاستل ماژیک