دیانا اسکندری خویی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/06/13

شهر: تهران

عنوان اثر: خانواده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: ماژیک

عنوان اثر: 

تاریخ انجام اثر: 1399

شاخه هنری: سفال

 تکنیک و ابزار: گل رس، اکرلیک