دانیسا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 2012/11/11

کشور: سوئد

عنوان اثر: دختر

تاریخ انجام اثر: ۲۰۱۶

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک:مدادرنگی