یگانه

تاریخ تولد: 1386/05

جنسیت: دختر

نام اثر: میدان شهر بچه ها

تاریخ انجام اثر:96/08

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: این اثر توسط یگانه ایزدی و نرگس عزیزی ساخته شده است

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: دفتر وکالت – شغل آرزوی من

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر: دیوونه خونه

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

توضیحات: این اتاق تیمارستانی ها است، در آن: آشپزخانه، کتاب هایی که قلبی هستند، استخر توپ، اتاق کاموایی. این اثر به صورت مشترک توسط یگانه ایزدی و نرگس عزیزی ساخته شده است

نام اثر: ماسک محله من – سینمای فضای باز

تاریخ انجام اثر:95/01

شاخه هنری: نقاشی