یگانه

تاریخ تولد: 1390/6

جنسیت: دختر

نام اثر: آپارتمان نشینی

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: مادر و دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/8

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: مادر و دختری که تنها در خانه زندگی می کنند.

تاریخ انجام اثر: 1396/4

پروژه: من چه شکلی هستم

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: عروس آبی

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دایناسور پیر

تاریخ انجام اثر: 1395/4

شاخه هنری: نقاشی