یکتا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/10

عنوان اثر: به حرف گربه سیاه باران نمیاد

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی نیکوپندار

عنوان اثر: مار از پونه بدش میاد دم خونه اش سبز میشه

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی