یوسف

تاریخ تولد: 1386/07

جنسیت: پسر

نام اثر: ماسک ماهی

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر