نام هنرمند: آراد رحیمیان
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1397/01/12
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ملورین طلایی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1397/01/20
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آیلی حبیبی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1397/03/27
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: گندم شفیعی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1397/04/24
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ماژان نظری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/5/18

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/5

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: جانان محمدی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1396/06/17
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: پایا زرگران
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1396/07/17
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: نیروانا آقایی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/07/23

عنوان اثر:  این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/05

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: النا جعفری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1396/07/27
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: نهال سجاریان
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1396/08/28
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رژا خدابخشیان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/09/21

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/05

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: بهراد کیامنش
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1396/10/07
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ملورین عظیمی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/01/11
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودم که دارم غذا می خورم.

نام هنرمند: لیانا میرحسینی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1395/02/01
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودم توی پارک دارم بازی می کنم.

نام هنرمند: فرزان قربانی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/02/16
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: روزبهان صابونچی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/02/21
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودمو شکل مینیون کشیدم.

نام هنرمند: آریا ربیعی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1395/06/23
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: دیبا غفاری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/01/27
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: پندار تجریشی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/02/04
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: سوار آتش نشان برای خاموش کردن آتش.

نام هنرمند: بهار جوادی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/02/06

عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: یک صبح زیبای بهاری، بهار قصه ما از خواب بیدار شده، به گل های باغ کوچیکمون سرزده و یک گل زیبا برای اتاقش چیده، لباس صورتی بلند و پرچین خود را به تن کرده و موهای مشکی خود را شانه زده و برای جشن تولد خود در کنار دوست های خوبش آماده شده.

نام هنرمند: ماهان چابک
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/02/19
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: امیررضا جلیلی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/03/03
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من با ماشین و خونه ام.

نام هنرمند: حلما احمدی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/03/15
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودم با مژه های سوسکی.

نام هنرمند: آریا شهریاری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/03/26
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: جانشین ون جویر.

نام هنرمند: هومن مدیح
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/05/11
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من و خرس سیاهم.

نام هنرمند: کارن قیدی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/05/22
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر:1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من و بابای دست بلند.

نام هنرمند: سمن ایرانخواه
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/06/18
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: من با آدم برفی.

نام هنرمند: مهراد ضاد
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/06/26
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این یه خطه توی کلاس نجاری.

نام هنرمند: فاطمه حیدری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/07/02
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: یاسی و سحر

نام هنرمند: نورا شجاعی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/07/14
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: یاسی و سحر

نام هنرمند: امیریحیی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/07/24
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آرام امینی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/07/27
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: بتی وفایی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/08/29
عنوان اثر: این من هستم
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودمم که توی خونمون مثلاً خوابیده بودم، پاهام کج شده چون دراز کرده بودم بعد هی تکون می خوردم توی اتاقم بعد دیگه خوابیدم.

نام هنرمند: ماهان خوجانی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/11/08
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سلین رستمیان
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1394/12/03
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خودمم که دارم رنگ می کنم.

نام هنرمند: جیران علیزاده
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1394/12/14
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: موهامو باد برده هوا، تعجب کردم.

نام هنرمند: آوین دلاور
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/07/20
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر:1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: کامیار معماری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/08/09
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر:1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: حلما خلیلی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/08/15
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رهام صفایی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/08/28
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ماکان صبرجو
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1393/09/01
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من و دایناسورم که سوار شدم.

نام هنرمند: روشان ضرابیها
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/10/11
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: لباس خال خالی.

نام هنرمند: یاس حاجی پور
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1393/12/16
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ساینا سلیمانی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1392/05/05
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ونداد عباسی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1392
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 5/1398
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سارینا اسلام لو
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1391/09/02
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رادین سبزی زاده
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1391/07/13
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ساحل سرتلی نژاد
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1390/10/10
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سارینا سالاری
جنسیت: دختر
تاریخ تولد:
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: نیکی نیامیمندی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 8/9/1386
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 4/1398
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آوا اصغرخواه
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1/11/1391
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 4/1398
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رامان دریابندری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1390/02/28
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این من هستم وقتی داشتم به برج ایفل نگاه می کردم.

نام هنرمند: آنالی کرمانشاهی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1389/09/22
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آرتین شایانی
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1389/01/12
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1389/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این من هستم وقتی پلیس شدم.

نام هنرمند: کیهان مطلب نژاد
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1387/04/22
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این من هستم وقتی: توپ بر زمین نشست، همه خوشحالی کردند، کیهان برروی زمین، دراز و اشک شوق می ریخت. پاشد، اصلاً برایش مهم نبود چقدر معروف می شود فقط فکرش این بود مادر و پدرش به او افتخار کنند.

نام هنرمند: سامین میرعارفین
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1388/06/07
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/05
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این منم دارم ماکت هواپیما نگاه می کنم.

نام هنرمند: امیرحسین شکری
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1386/10/06
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: این من هستم در شخصیت مورد علاقه کامپیوتریم.

نام هنرمند: امیرعباس
جنسیت: پسر
تاریخ تولد: 1388/04
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر:1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رایمون مصفایی
جنسیت:
تاریخ تولد: 15/7/1394
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 4/1398
شاخه هنری: نقاشی
توضیحات: خدم و تولدم و بادکنک.

نام هنرمند: آرش سلطان بایزیدی

تاریخ تولد: 1390/04

جنسیت: پسر

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: این من هستم دارم برج کاغذی با پاستور می سازم.