نام هنرمند: سوفی جعفرزاده
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1397/01/26
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: روشا بهنود

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/02

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رها سلطان بیگی

جنسیت:

تاریخ تولد: 1396/06

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سامیار قاسمعلی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/06

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/06

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سپهر سعادت

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/08

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آدرین رحمتی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/08

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آرتیمان ناطقی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: جانیار مطیعیان

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: هانا مطیعی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1396/10
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ژیکان قدس

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: امیرعلی بارنجی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: راستین جلیل مند

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/11/29

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: گندم میرمعزی
جنسیت: دختر
تاریخ تولد: 1396/12/27
عنوان اثر: این من هستم
تاریخ انجام اثر: 1398/04
شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: ماهان خسروجردی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/02

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: علیراد زالی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1395/05

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: سارینا کوثرنشان

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/07

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آیین نیکنامی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/07

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند:نشاط رفیعی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/10

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: پانیا رحیم لو

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/11

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: رایا تیموری

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/12

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: نیکا افاضل

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1394/12

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اینجا یه رستورانه کودکانه که “دودو” داره، بچه ها باهاش می رقصن و بازی می کنن.

نام هنرمند: آرمان معلم طاهری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/05

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه بار رفتیم گل فروشی، بعد من برای خودم چند تا گل قشنگ خریدم.

نام هنرمند: آدرین احمدی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/05/14

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: الیشا باباپور

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/09

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: من مامان و بابا رو دوست دارم، برا اینکه هرکاری دوست دارم برام می کنن.

نام هنرمند: مانلی احمدی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد:1391/05/25

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آروین صادقی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/01/04

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: پارسا جعفری

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1389/02

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

نام هنرمند: آلا خرم

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1388/03

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: یه بار رفتیم گل فروشی، بعد من برای خودم چند تا گل قشنگ خریدم.

نام هنرمند: نازنین فاطمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1387/11

عنوان اثر: این من هستم

تاریخ انجام اثر: 1398/04

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: اینجا من تولد مامان بزرگم بود، با بابا داشتم می رفتم براش گل بخرم.