یلدا

تاریخ تولد

جنسیت: دختر

نام اثر: ماسک ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر