یلدا خادم حسینی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1397/02/18

شهر: تهران

عنوان اثر: طبیعت بی جان

تاریخ انجام اثر: نقاشیحجم سازی

تکنیک یا ابزار: