یسنا

تاریخ تولد:

جنسیت: دختر

نام اثر: آدمک و دریا

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: آدمی که تو دریا داره غرق میشه

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: آدمک غمگین

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدمک غمگین

تاریخ انجام اثر: 1395/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1395/3

شاخه هنری: نقاشی