یزدان

تاریخ تولد:1391/11

جنسیت : پسر

نام اثر : یزدان و کلاغ

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :  من

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه:  من

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه:  من

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه:  من

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :  من

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: این من هستم

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : این من هستم

نام اثر : درخت

تاریخ انجام اثر:1396/1

پروژه : فصل بهار

شاخه هنری:نقاشی