یزدان

تاریخ تولد: 1392/1

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: شهر من تهران

عنوان اثر : خونمون و برج میلاد

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : درخت و هشت پا

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : کوه و درخت