یانا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/08

تاریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ ( بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “این یه خوکه که دندوناش این ورشه و رنگش آبی هست و فلزیه.”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبان