یاس

تاریخ تولد: 1390/5

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: کره زمین و عجیب و غریب ها

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : تصویرسازی از یک فیلم

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر : خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : خانه ی زیبای خفته

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

عنوان اثر : جولیا هوم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : فرش

عنوان اثر : اسب