یاسمین

تاریخ تولد: 1390/08

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام

نام اثر :طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/03

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :تصویرسازی از کتاب نخودی . نویسنده: ناصر یوسفی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: نخودی از آش دراومد بیرون و فکر کرد که مامان و باباش نیستن. وقتی زن و مرد و دید خوشحال شد و با آنها دوست شد و بچه ی آنها شد

عنوان اثر :خانم حامله

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : عمو نوروز، خاله گل بهار،حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

عنوان اثر :عروسک

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : بازیافت

عنوان اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فضاسازی جشن مهر

عنوان اثر : آدم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی