یاسان لشکری نژاد

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

شهر: تهران

عنوان اثر: مزرعه آفتابگردان

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

ابزار: پاستل و آبرنگ

عنوان اثر: دریا

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

 ابزار: پاستل و آبرنگ و کلاژ

عنوان اثر: دنیای رنگی پروانه ها

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

 ابزار: پاستل و آبرنگ 

عنوان اثر: ماهی رنگی

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

   ابزار: پاستل و آبرنگ و کولاژ 

عنوان اثر: شیر و موش و رنگین کمان

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

   ابزار: پاستل و آبرنگ و کولاژ 

عنوان اثر: گلدان

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق/ چاپ

   ابزار: پاستل و آبرنگ و کولاژ/ چنگال و انگشت

عنوان اثر: روباه و جنگل عجیب

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

   ابزار: پاستل و آبرنگ 

عنوان اثر: خانواده زرافه ها

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

   ابزار: پاستل و آبرنگ 

عنوان اثر: جادوگر و آهنگ و رنگین کمان

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

   ابزار: پاستل و آبرنگ 

عنوان اثر: کفشدوزک

تاریخ انجام اثر: ۱۴۰۰

شاخه هنری: نقاشی خلاق

   ابزار: پاستل و آبرنگ