یارا ناظم زاده

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1397/01/22

شهر: تهران

عنوان اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک