گلنار

تاریخ تولد: 1391/11

جنسیت: دختر

نام اثر: دختر گوشواره ای

تاریخ انجام اثر: 1396/6

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده