کیمیا

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کیمیا و خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: من و بابام

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: جاده های ایمن

شاخه هنری: نقاشی

 نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: تفاوت ها

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: خط خطی

شاخه هنری: نقاشی