کیمیا

تاریخ تولد: 1389/10

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

عنوان اثر: یوزپلنگ ایرانی