کیان کچویی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1396/02

شهر: تهران

عنوان اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: پاستل روی کاغذ