کیان

تاریخ تولد: 1394/5

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: شیر

تاریخ انجام اثر: 1397/8

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: ماهی قرمز

تاریخ انجام اثر: 1397/8

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی