کیان

تاریخ تولد: 1390/11

جنسیت: پسر

نام اثر: پینکی پاک و ساحل و رنگین کمان

تاریخ انجام اثر: 1396/9

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/9

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاده