کیانا

تاریخ تولد: 1393/02

جنسیت: دختر

عنوان اثر: اتاق دوست داشتنی من

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: خانه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

پروژه: سلامت

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بدن من 

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

پروژه: یلدا

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: دارم انارها را ناز می کنم. 

عنوان اثر: پروانه

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: آدمک 

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: پروانه

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: ساخت ماسک

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: آدمک 

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: سلام پاییز

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: مامان 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: عروسک سازی

شاخه هنری: حجم سازی

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: وقتی کیانا خوشحاله

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی