کیاشا

تاریخ تولد: 1391/8

جنسیت : پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام

توضیحات: من و بابام در زمین فوتبال

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام اثر: تمساح

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست

نام اثر: خرگوش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آدم 11 چشم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروزه : طبیعت ، آدم و حیوانات عجیب غریب

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: آدم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

نام اثر: خودم در آینه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: نیم رخ

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ماشین آتش نشان

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آتش نشان 

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیح: این طرح شخصیت اصلی در آثار این کودک است. کلاهی که بالای سر آدم دیده می شود به نوعی امضای کودک است که روی سر آدم ها در کارهایش دیده می شود

نام اثر: آتش نشان 

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: برج میلاد و خیابان

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

نام اثر: خانه

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران