کیاشا باقری نیا

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1390/05/20

شهر:تهران

عنوان اثر: آخرین نبرد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: شمشیر کج

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: اژدهای غران

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: راهبر گمشده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: قطره زنده

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: غول سنگی

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی