کوشا

تاریخ تولد: 1391/12

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان و مردان شمالی

نام اثر: موش تو سوراخ

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: بدن

توضیحات: رفتم هند با آدم هندی بودم و خودم هم مثل آن ها بودم و سوار ماشین شدم رفتم شمال

تاریخ انجام اثر: 1396/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: اعضای بدن – صورت

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: پوشاک

تاریخ انجام اثر: 1396/05

 پروژه: تغییرات و تضادها

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر: کوه و ببر

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: پل

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: شهر من تهران