کوشان

تاریخ تولد:1391/10

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری:نقاشی

 پروژه: پوشاک

نام اثر :آدم

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :مامانم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: طبیعت

نام اثر :انسانی خمیری در شهر

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر:2 آدم در میزی پر از انار

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :جوجه تیغی

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :برگ

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:نقاشی