کوروش

تاریخ تولد: 1387/08

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/06

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: مداد، مداد رنگی و خودکار

نام اثر: کلاغ 

تاریخ انجام اثر: 1395/06

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: مداد، مداد رنگی و خودکار

تاریخ انجام اثر: 1395/06

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: مداد، مداد رنگی