کوروش

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/07

عنوان اثر: آدم آهنی

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک