کوثر

تاریخ تولد: 1390/8

جنسیت : دختر

نام اثر :من و بابام

تاریخ انجام اثر:1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: روزهای خوش با بابام – روز خوب با پدر  

نام اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر:1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت ، حیوانات عجیب و غریب

عنوان اثر : آدم 1 چشم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر:1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر:1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران