کسرا

تاریخ تولد: 1390/06

جنسیت: پسر

نام اثر: پدر بزرگ

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: پرنده

تکنیک انجام اثر: گوآش

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرچنگ شاد

تکنیک انجام اثر: گوآش

شاخه هنری: نقاشی