کسرا

تاریخ تولد: 1391/5

جنسیت: پسر

نام اثر: پسر شناگر

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پسری که لخت و پتی رفته توی آب

نام مربی: نی نا غریب زاده

نام اثر: پسر مریض

تاریخ انجام اثر: 1395/5

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/4

پروژه: آدمک

شاخه هنری: نقاشی