کامیار

تاریخ تولد: 1385/09

جنسیت: پسر

نام اثر: طراحی برج ساعت

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

محل آموزش: موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر

ام اثر: ماهی سیاه کوچولو

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: هلیکوپتر

تاریخ انجام اثر:96/06

شاخه هنری: حجم سازی