کاریا

تاریخ تولد: 1393/5

جنسیت: پسر

عنوان اثر: خورشید

تاریخ انجام اثر: 1397/9

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: انار

تاریخ انجام اثر: 1397/9

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: سپر شکسته ماشینم

تاریخ انجام اثر: 1397/9

شاخه هنری: عکاسی

عنوان اثر: اتوبوسم

تاریخ انجام اثر: 1397/9

شاخه هنری: عکاسی