کارن

تاریخ تولد:1392/1

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر:1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جذب

تاریخ انجام اثر:1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام اثر:1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جذب

تاریخ انجام اثر:1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست – آبزیان

تاریخ انجام اثر:1396/05

شاخه هنری:نقاشی

پروژه: جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی

نام اثر :دوستم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :چنگال

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر : فیل

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی