کارن قبادی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/03/23

عنوان اثر: سفر پیدایش

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: اکرلیک 

عنوان اثر: اساطیر ایرانی

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: اکرلیک 

عنوان اثر: خانواده

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: اکرلیک 

عنوان اثر: سالهای ابری

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: اکرلیک 

عنوان اثر: زنده باد زندگی

تاریخ انجام اثر: 1398

شاخه هنری: نقاشی

 تکنیک و ابزار: اکرلیک