کارن 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/08

اریخ انجام اثر: 1398/03

شاخه هنری: مجسمه سازی

پروژه: آشنایی با هنرمندان بزرگ (بازآفرینی آثار پرویز تناولی)

توضیحات: “یه مغز خوشگله. این پاشه که یه گردن شل داره و این آهنه هم اینجاشه ( چانه).”

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادن