کارن

تاریخ تولد: 1387/5

جنسیت: پسر

نام اثر: مترسک و داس

تاریخ انجام اثر: 1394/7

شاخه هنری: نقاشی

نام مربی: نی نا غریب زاد