کارن

تاریخ تولد: 1392/09

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثز: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: کارن و حاجی فیروز

تاریخ انجام اثز: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

تاریخ انجام اثز: 1396/10

پروژه: من و بابام

شاخه هنری: نقاشیa

شاخه هنری: نقاشی