چکامه

تاریخ تولد: 1390/4

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

نام اثر: لاک‌پشت پوزه عقابی

تاریخ انجام اثر: 1394/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حیوانات در حال انقراض

تاریخ انجام اثر: 1393/11

شاخه هنری: عکاسی