پونا سلطانی آفارانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1391/10/20

شهر: تهران

عنوان اثر: مجموعه گلهای خانه

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک.

عنوان اثر: نقاشی با الهام از آثار پیکاسو

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک.

عنوان اثر: طراحی محیط بدون نگاه به کاغذ

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مداد مشکی.

عنوان اثر: سلف پرتره

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک.

عنوان اثر:خروس

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش.

عنوان اثر:تولد

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژِیک.

عنوان اثر: خانه

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژِیک.

عنوان اثر: پارک

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: مدادرنگی.

عنوان اثر: نقاشی با موضوع طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: گواش و اسکراچ.