پندار

تاریخ تولد:1392/2

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : پارک کشیدم با هاپو

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : درخت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : آدمک