پندار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/02

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1397/08

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سوسک

تاریخ انجام اثر: 1397/08

نام پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: بابام

تاریخ انجام اثر: 1397/08

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: سگ

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: آسانسور

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی