پرین

تاریخ تولد: 1393/04

جنسیت: دختر

تاریخ انجام پروژه: 96/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

توضیحات: خاله گل بهار

تاریخ انجام پروژه: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: سلامت

توضیحات: بدن من

تاریخ انجام پروژه: 96/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام پروژه: 96/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: یلدا

توضیحات: داره نگاه می کنه چه انار کلکیه، درخت را داره می خوره

نام اثر: گربه

تاریخ انجام پروژه: 96/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: ساخت ماسک

عنوان اثر: خودم 

تاریخ انجام پروژه: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: عروسک سازی

نام اثر: مامان

تاریخ انجام پروژه: 96/06

شاخه هنری: حجم سازی

 پروژه: عروسک سازی

تاریخ انجام پروژه: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی

نام اثر: خاله مهرسا داره آب میخوره و کج کج راه میره

شاخه هنری: نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: شادی

نام اثر: وقتی پرین خوشحاله

تاریخ انجام اثر: 96/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: شادی